SIA „Datakom” un AS „Emergn”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores p.i. M.Grodumas 2018.gada 29.marta rīkojumu Nr.01-2/60 „Par iepirkuma „LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde” (id.Nr. VSAA-2018/50) iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/50

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

„LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde”
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa „Izmaiņas Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā (SAIS), izveidojot elektroniskas informācijas apmaiņas risinājumu ar ES/EEZ dalībvalstīm, saņemtās informācijas apstrāde SAIS un nododamās informācijas sagatavošana no SAIS”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 22.08.2018. plkst. 10:30 Elektronisko iepirkumu sistēmā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

Personu apvienība, kuru veido SIA „Datakom” un AS „Emergn”, 1229752,00 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

14.11.2018.; līdz saistību pilnīgai izpildei

Sīkāka informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Sīkāka informācija un paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Procedūras ziņojums

Līguma teksts

Līguma grozījumu Nr.1 teksts (Grozījumi Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktā noteiktajā gadījumā. Būtiski līguma grozījumi, kas paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos. Sīkāks pamatojums grozījumu tekstā.)

Publicēšanas datums: [25.02.2019]