Piegādātāju apvienība SIA „KleinTech Services” un SIA „Analytica””

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores p.i. M.Grodumas 2018.gada 29.marta rīkojumu Nr.01-2/60 „Par iepirkuma „LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde” (id.Nr. VSAA-2018/50) iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/50

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

LatEESSI informācijas sistēmu izstrāde

Iepirkuma priekšmeta 2.daļaBiznesa procesu realizācija NVD pamatdarbības sistēmā un jauna IS moduļa izstrāde, kas nodrošinās nepieciešamo datu apmaiņu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 22.08.2018. plkst. 10:30 Elektronisko iepirkumu sistēmā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

Piegādātāju apvienība SIA „KleinTech Services” un SIA „Analytica”, 413223,00 EUR bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

21.11.2018.; līdz saistību pilnīgai izpildei

Sīkāka informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Sīkāka informācija un paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Procedūras ziņojums

Līguma teksts

Publicēšanas datums: [27.11.2018]