Jūrmala

Nekustamā īpašuma noma
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Ventspils reģionālās nodaļas
Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste

Anda Daine

tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: Anda.Daine@vsaa.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras

Ventspils reģionālās nodaļas Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams visblīvāk apdzīvotā Jūrmalas teritorijā (Sloka, Kauguri), kurā dzīvo aptuveni 50% no Jūrmalas iedzīvotājiem, VSAA esošajiem un potenciālajiem klientiem, ar labu sabiedriskā transporta piekļuves iespējām.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trim) gadiem, t.i., no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 45 – 60 m2

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpām ir jābūt labiekārtotām (ar kanalizāciju, ūdensapgādi, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu). Telpām jābūt aprīkotām ar apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju. Tiek nodrošināta ēkas tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope un telpu apsaimniekošana atbilstoši sanitārajām normām.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ventspils reģionālās nodaļas Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā:

Līdz 2017.gada 22.decembrim plkst.11.00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Fridriķa iela 9, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

 „Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtību”

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Jūrmala, Ventspils šoseja 32

Kadastra numurs:

1300 521 6605

Platība:

47,00 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „Regumino”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

5,50 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2021.gada 31.martam

Publicēšanas datums: [23.03.2018]