SIA “Atea”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojumu Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” noteikta iepirkuma „SAN komutatoru iegāde SAIS un ISS infrastruktūras paplašināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2017/72) komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
IT servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa
tālr.67038881 (67038700), fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA-2017/72

Līguma (iepirkuma) veids:

Piegāde

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

SAN komutatoru iegāde SAIS un ISS infrastruktūras paplašināšanai

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz
līdz 19.06.2017. plkst.11.00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 06.06.2017.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Atea” EUR 12810,00 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti desmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Noslēgšanas datums: ~ 19.07.2017.
Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [23.03.2018]