SIA „Hansab”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2017.gada 14. novembra rīkojumu Nr.01-2/198 „Par iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” iepirkumam „Rindu regulēšanas sistēmu renovācija” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2017/­139)” komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
IT servisu daļas iepirkumu speciālists O.Blumbergs
tālr.67038881, fakss: 67143825
e-pasts: oskars.blumbergs@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA-2017/139-1

Līguma (iepirkuma) veids:

Piegāde un Pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

„Rindu regulēšanas sistēmu renovācija”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz
līdz 05.12.2017. plkst.11.00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 24.11.2017.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Hansab” EUR 39250,92 (trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 92 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Noslēgšanas datums: 11.12.2017.
Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Publicēšanas datums: [23.03.2018]