SIA „Inter-Rīga”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu 
speciāliste Anda Daine 
tālr. 67013628, fakss: 67011814 
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/81

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

„Kopētāju un faksu aparātu remonts”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 16.06.2017. plkst. 11:00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 05.06.2017.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Inter-Rīga” EUR 16528,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

26.07.2017., izpildes termiņš:
26.07.2017. – 31.07.2019.

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [23.03.2018]