Žalūziju iegāde un uzstādīšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskā nodrošinājuma daļa,  tel.:67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/113

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

žalūziju iegāde un uzstādīšana

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Lauresta LV” EUR 1598,92 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit astoņi euro un 92 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

09.10.2017. 

Izpildes termiņš: 09.10.2017. – 17.11.2017., un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]