SIA „RATE IT SERVICES”

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

 

Kontaktinformācija:

 

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA-2017/54

 

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojumi

 

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi

 

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena

(bez PVN):

 

SIA „RATE IT SERVICES”
EUR 3700,00

(trīs tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi)

 

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

30.03.2017.
no 30.03.2017. līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]