SIA „DATORIKA”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA-2017/84

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Automatizētās lietvedības sistēmas (ALS) uzturēšanas pakalpojumi

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „DATORIKA” EUR 9900,00
(deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

06.06.2017. līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [23.03.2018]