SIA „CLEANHOUSE”

Rīgā, Fridriķa ielā 9,
Rīgā, Mārupes ielā 1,
Rīgā, Baldones ielā 2,
Cēsīs, Vaļņu ielā 13

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/99

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

evakuācijas ceļu apzīmējumu iegāde un uzstādīšana: Rīgā, Lāčplēša ielā 70a, Rīgā, Fridriķa ielā 9, Rīgā, Mārupes ielā 1, Rīgā, Baldones ielā 2 un Cēsīs, Vaļņu ielā 13

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „CLEANHOUSE” EUR 1995,33 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 33 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

23.08.2017.
Izpildes termiņš: 23.08.2017. – 22.09.2017., un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]