Rindu regulēšanas sistēmas nodrošināšana Talejas ielā 1, Rīgā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/112

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

rindu regulēšanas sistēmas nodrošināšana nekustamā īpašuma Talejas ielā 1, Rīgā ēkā.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” EUR 1214,40 (viens tūkstotis divi simti četrpadsmit euro un 40 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

29.09.2017. 

Izpildes termiņš: 29.09.2017. – līdz savstarpējo saistību izpildei. 

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]