Procesu modelēšanas rīka IS ProMod uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

 

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA-2017/117

 

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojumi

 

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

Procesu modelēšanas rīka IS ProMod uzturēšana

 

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

SIA „Divi grupa” EUR 9900,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi)

 

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

01.11.2017.
no 01.11.2017. līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]