Par universālā pasta pakalpojuma sniegšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/44

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

par universālā pasta pakalpojuma sniegšanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

VAS „Latvijas Pasts” EUR 85 728,80 (astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro un 80 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

01.03.2017.
Izpildes termiņš: no 01.03.2017 un darbojas līdz stājas spēkā VSAA iepirkuma procedūras „Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2016/201) rezultātā noslēgtais iepirkuma līgums, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 30.jūnijam, un līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien Līgums nav izbeigts pirms termiņa.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]