Par poligrāfijas pakalpojumiem VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/39

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

par poligrāfijas pakalpojumiem VSAA

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Dardedze hologrāfija” EUR 2830,00 (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

29.03.2017.
Izpildes termiņš: no 29.03.2017. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]