Par nekustamā īpašuma Baldones ielā 2, Rīgā, apdrošināšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2016/203

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

par nekustamā īpašuma Baldones ielā 2, Rīgā, apdrošināšanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle EUR 80,00 (astoņdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

24.04.2017.
Izpildes termiņš: 12.05.2017. – 11.05.2018.

Publicēšanas datums: [23.03.2018]