Par kravas transporta nomu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/55

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

par kravas transporta nomu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Just Us Trans” EUR 700,00 (septiņi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

27.03.2017.
Izpildes termiņš: 27.03.2017. – 31.12.2017., un līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]