Par kondicionieru iegādi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/93

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

par kondicionieru iegādi

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „LATGALES KS” EUR 8420,00 (astoņi tūkstoši četri simti divdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

04.07.2017.
Izpildes termiņš: 04.07.2017. – 03.08.2017., un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]