Par inženierkomunikāciju apkopi un remontu VSAA nodaļās Rīgā, Baldones ielā 2 un Raunas ielā 64

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/45

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

par inženierkomunikāciju apkopi un remontu VSAA nodaļās Rīgā, Baldones ielā 2 un Raunas ielā 64

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Jumis HB” EUR 3545,00 (trīs tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

03.04.2017.
Izpildes termiņš: 03.04.2017. – 31.03.2018 vai līdz līguma summas sasniegšanai, un līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]