Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Rīgā, Baldones ielā 2

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/202
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Rīgā, Baldones ielā 2
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „AB Security Solutions” EUR 1404,00 (viens tūkstotis četri simti četri euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 01.02.2017.
Izpildes termiņš: 01.02.2017. – 31.01.2020. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]