Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Aizputē, Atmodas ielā 14

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2016/202

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets: par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Aizputē, Atmodas ielā 14
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „AB Security Solutions” EUR 900,00 (deviņi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 01.02.2017.
Izpildes termiņš: 01.02.2017. – 31.01.2020. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]