Monitoru nomaiņas pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038710

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA-2017/83

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Monitoru nomaiņas pakalpojumi

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

SIA „LATTELECOM”
EUR 2104,69

(divi tūkstoši viens simts četri euro un 69centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

19.06.2017.
līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]