Kalendāru iegāde VSAA 2018.gadam

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskā nodrošinājuma daļa,  tel.:67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/144

Līguma (iepirkuma) veids:

 

piegāde

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

kalendāru iegāde VSAA 2018.gadam

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Daiļrade EKSPO” EUR 3140,03 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 03 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

05.12.2017.
Izpildes termiņš: 05.12.2017. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]