Evakuācijas ceļu apzīmējumu iegāde un uzstādīšana Rēzeknē, Viļānu ielā 8

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/99

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

evakuācijas ceļu apzīmējumu iegāde un uzstādīšana Rēzeknē, Viļānu ielā 8

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „VMZ” EUR 475,93 (četri simti septiņdesmit pieci euro un 93 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

04.09.2017.
Izpildes termiņš: 04.09.2017. – 03.10.2017., un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]