AS „Exigen Services Latvia” un SIA „Datakom”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs

Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 2.novembra rīkojumu Nr.01-2/193 „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā” noteikta iepirkuma „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2017/72) komisija

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
IT servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa
tālr.67038881 (67038700), fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/72

Līguma (iepirkuma) veids:

Pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

SAIS un ISS programmatūras uzturēšana laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 18.04.2017. plkst. 11:00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 20.02.2017.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

Personu apvienība – AS „Exigen Services Latvia” un SIA „Datakom”
Līgumcena EUR 2299840.00 (divi miljoni divi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro un 00 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

29.06.2017.
izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Līguma grozījumi Nr.1

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [30.05.2019]