SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2016. – 2018. gados

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/10
Iepirkuma priekšmets: „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2016. – 2018. gados”
Sarunu procedūras izvēles pamatojums:

Sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, izvēlēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas 1. punktu, jo VSAA ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei.

2014. gada 28. februārī atklāta konkursa rezultātā tika noslēgts līgums „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2014. – 2017. gadam” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/170) starp VSAA un personu apvienību, ko veido AS „Exigen Services Latvia” un SIA „Datakom” (turpmāk – Līgums). Līguma ietvaros tiek nodrošināta Sociālās Apdrošināšanas Informācijas Sistēmas (turpmāk – SAIS) un Informācijas servisu sistēmas (turpmāk – ISS) programmatūras uzturēšana un pilnveidošana, kas ietver:

1)     SAIS un ISS programmatūras uzturēšanu un pilnveidošanu, pirms pakalpojuma sniegšanas noformējot attiecīgus vienošanās protokolus par izmaiņu realizēšanu;

2)     programmatūras izmaiņu realizācijas garantijas nodrošināšanu.

VSAA ir nepieciešami papildu pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti Līgumā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei – izmaiņu pieprasījumu realizācija programmatūrā (tai skaitā papildu funkcionalitātes realizācija programmatūrā) sakarā ar būtiskām un apjomīgām normatīvo aktu izmaiņām.

Šobrīd esošā līguma ietvaros pieejamais atlikums, par kuru pagaidām nav noslēgtas vienošanās par izmaiņu realizāciju, nav pietiekams pašlaik zināmo normatīvo aktu izmaiņu realizācijai SAIS un ISS programmatūrā. Papildu pakalpojumi, kurus nav iespējams realizēt Līguma ietvaros, bet kuri ir nepieciešami ietver grozījumus likuma „Par valsts pensijām” 12. pantā un likuma Pārejas noteikumu 65.punktā, kā rezultātā VSAA ir jānodrošina sākot ar 2010. gadu piešķirto un pārrēķināto vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensiju pakāpeniska pārskatīšana saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu” attiecīgajam gadam. Visas līdz 2015. gada 31. decembrim piešķirtās un pārrēķinātās pensijas ir paredzēts pārskatīt līdz 2018. gada beigām. Vēl papildus iepriekš plānotajam VSAA 2016. gadā ir jārealizē grozījumi likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 13., 20., un 23. pantā, kā arī grozījumi likuma „Mikrouzņēmumu nodokļa likums” 4. un 9. pantā. Šīs ir ļoti apjomīgas un sarežģītas izmaiņas, kas jānodrošina likumdošanā noteiktos termiņos. Apjomīgākās no šobrīd zināmajām normatīvo aktu izmaiņām ir grozījumi likumā „Par valsts pensijām”, kas stājās spēkā 2015. gada 1. jūlijā, bet finansējumu kurām piešķīra tikai likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” pieņemšanas laikā, t.i., 2015. gada 30. novembrī. Pašlaik zināmais papildu pakalpojumu apjoms novērtēts uz 3389,7 cilvēkdienām. Lai savlaicīgi ieviestu minētās likumdošanas izmaiņas, nepieciešams realizēt izmaiņas SAIS un ISS programmatūrā.

Šos papildu pakalpojumus – izmaiņu pieprasījumu realizāciju programmatūrā sakarā ar būtiskām un apjomīgām normatīvo aktu izmaiņām, nevar tehniski un ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības VSAA kā pasūtītājam, jo:

1) Izstrādāto SAIS un ISS programmatūras funkcionalitātes specifiku pārzina tikai un vienīgi esošais Līguma izpildītājs – personu apvienību, ko veido AS „Exigen Services Latvia” un SIA „Datakom”, līdz ar to personu apvienība, ko veido AS „Exigen Services Latvia” un SIA „Datakom”, ir vienīgais izpildītājs, kas iespējami efektīvi, t.i., ar mazāku resursu patēriņu visātrāk un operatīvāk var realizēt programmatūras izmaiņas SAIS un ISS.

2)  Esošā SAIS un ISS programmatūra sastāv no apmēram 10 000 programmatūras moduļiem, no kuriem apmēram puse satur ļoti sarežģītus un savstarpēji ietekmējošus algoritmus, līdz ar to jebkuram citam piegādātājam būtu nepieciešams daudz vairāk laika, lai saprastu izstrādātās programmatūras specifiku un nianses.

3) Esošā līguma izpildītāja – personu apvienības, ko veido AS „Exigen Services Latvia” un SIA „Datakom” nomaiņa pret citu līguma izpildītāju būtu pasūtītājam apgrūtinoša, jo nebūs iespējams nodrošināt doto likumdošanas normu ieviešanu noteiktajos termiņos, dārga, jo būs jāmaksā arī par laiku, ko jaunais piegādātājs patērēs programmatūras apgūšanai, un bez tā visa pastāv risks, ka jebkurš cits piegādātājs sākuma posmā nespēs kvalitatīvi uzturēt izstrādāto programmatūru tās sarežģītības dēļ.

4) Otrajā un trešajā punktā minēto tehnisko un ekonomisko apstākļu dēļ pastāv augsts risks nodarīt kritiskus zaudējumus VSAA, sabojājot jau izstrādāto programmatūru, kas neļaus nodrošināt likumdošanas izmaiņu ieviešanu noteiktajos termiņos. Pie tam kļūdas vai bojājumi esošajā programmatūrā var radīt kļūdaini piešķirtu un izmaksātu pensiju un pabalstu risku VSAA klientiem, nodarot zaudējumus valsts budžetam.

Plānotajam iepirkumam „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2016. – 2018. gados” paredzamā līgumcena ir noteikta 867 763,20 EUR (astoņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro 20 centi) apmērā bez PVN, kas nepārsniedz 50 procentus no 2014. gada 28. februārī noslēgtā līguma „SAIS un ISS programmatūras uzturēšana 2014. – 2017. gadam” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/170) starp VSAA un personu apvienību, ko veido AS „Exigen Services Latvia” un SIA „Datakom”, summas (līguma summa 1 881 483,32 EUR neieskaitot PVN).

Sarunu procedūras piemērošana Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]