SIA „KPMG Baltics”,

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 19.augusta rīkojumu Nr.01-2/139 noteikta iepirkuma „Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības 2016., 2017., 2018. un 2019.gada pārskatu pārbaudi” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2016/130) komisija.
Kontaktinformācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadītāja Ilona Deģe, tālrunis: 67013634, e-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2016/130
Līguma (iepirkuma) veids: Pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Valsts fondēto pensiju shēmas 2016., 2017., 2018. un 2019. gada darbības pārskatu pārbaude
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 11.10.2016. plkst.11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 30.09.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „KPMG Baltics”, EUR 23600.00 (divdemit trīs  tūkstoši seši simti euro 00 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: Noslēgšanas datums 02.11.2016.
Izpildes termiņš: 4 (četri) gadi no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]