Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores p.i. M.Grodumas 2016.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.01-2/124 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2016/124) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa
tālr.67038881 (67038700), fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/124
Līguma (iepirkuma) veids: Pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 23.08.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 28.07.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „AGroup” 12660,00 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit euro 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: Noslēgšanas datums 19.09.2016.
Izpildes termiņš: 2 (divi) gadi no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]