SIA „Omniva”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67011814
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/142
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Par kurjerpasta pakalpojumu nodrošināšanu dokumentu transportēšanai”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 19.09.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 08.09.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Omniva” EUR 10374,00 (desmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 24.10.2016., izpildes termiņš:
01.01.2017. – 31.12.2019.

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]