IK „Rolling”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67011814
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/192
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Kancelejas preču iegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 16.12.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 02.12.2016.
Piegādātājs un līgumcena (bez PVN): IK „Rolling” EUR 36 410,00 (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti desmit euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 01.02.2017. izpildes termiņš:

01.03.2017. – 30.06.2019 vai līdz līguma summas sasniegšanai, un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]