SIA „KONDISERVISS”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2016.gada 21.septembra rīkojumu Nr.01-2/156 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA-2016/145) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste S.Bērziņa
tālr.67038881 (67038700), fakss: 67143825
e-pasts: silvija.berzina@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2016/145
Līguma (iepirkuma) veids: Pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Datu centra gaisa kondicionieru EMERSON Liebert HPM D66UA uzturēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 04.10.2016. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 23.09.2016.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „KONDISERVISS” 17750,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: Noslēgšanas datums 11.10.2016.
Izpildes termiņš: 2 (divi) gadi no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]