VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
 

Kontaktinformācija:

 

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments, tel. 67038700

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2016/50

 

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojumi

 

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi

 

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „RATE IT SERVICES”, EUR 3670,00 (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit euro un 0 centi)

 

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

23.03.2016.; no 30.03.2016. līdz saistību pilnīgai izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]