SIA „Squalio Cloud Consulting”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments
tālr.67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2016/178
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Konsultantu pakalpojumi datu apmaiņas nodrošināšanai starp VSAA Personāla vadības sistēmu un „Active Directory”
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Squalio Cloud Consulting” EUR 1850,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 16.11.2016.
Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]