SIA Hermess

Par kalendāru iegādi VSAA 2017.gadam

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628, fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/188
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par kalendāru iegādi VSAA 2017.gadam
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Hermess” EUR 3743,48 (trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro un 48 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 07.12.2016.
Izpildes termiņš: 07.12.2016. – līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]