SIA „Energolukss”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments
tālr.67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2016/179
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Serveru elektroapgādes uzraudzības sistēmas izveide
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Energolukss” EUR 3182.36 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit divi euro 36 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 07.12.2016.
Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]