SIA „Eiroparks”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments
tālr.67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2016/183
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: PBX uzturēšana VSAA struktūrvienībās
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Eiroparks” EUR 3999,00 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 16.11.2016.
Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]