SIA “CRC”

Par papīra smalcinātāju iegādi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/200
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par papīra smalcinātāju iegādi
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „CRC” EUR 3729,30 (trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro un 30 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 22.12.2016.
Izpildes termiņš: 22.12.2016. – līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]