Rindu regulēšanas sistēmas nodrošināšana nekustamā īpašuma Talejas ielā 1, Rīgā ēkā.

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/52

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

rindu regulēšanas sistēmas nodrošināšana nekustamā īpašuma Talejas ielā 1, Rīgā ēkā.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” EUR 2136,00 (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

22.03.2016.
Izpildes termiņš: 22.03.2016. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]