Procesu modelēšanas rīka IS ProMod uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments
tālr. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2016/137
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets:
Procesu modelēšanas rīka IS ProMod uzturēšana
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):
SIA „DIVI grupa” EUR
3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 07.10.2016.
Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]