Par žalūziju iegādi un uzstādīšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/104

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par žalūziju iegādi un uzstādīšanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Vides konsultantu aģentūra” EUR 3777,18 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro un 18 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

07.06.2016
Izpildes termiņš: 07.06.2016. – 15.07.2016, un līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]