Par VSAA raidījumu „Tas esi tu pats” digitalizācijas pakalpojuma sniegšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/36

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par VSAA raidījumu „Tas esi tu pats” digitalizācijas pakalpojuma sniegšanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

Renāte Cāne, EUR 482,00 (četri simti astoņdesmit divi euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

22.02.2016
Izpildes termiņš: 22.02.2016. – 29.02.2016.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]