Par ugunsdzēšamo aparātu iegādi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/146

Līguma (iepirkuma) veids:  

piegāde

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par ugunsdzēšamo aparātu iegādi

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Baltijas ugunsdrošības serviss Latvija” EUR 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

27.10.2016.
Izpildes termiņš: 27.10.2016. – 31.12.2016., un līdz savstarpējo saistību izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]