Par telpu uzkopšanas pakalpojumiem Olainē

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/77

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par telpu uzkopšanas pakalpojumiem Olainē, Zemgales ielā 33

Piegādātājs:  

SIA „Info Serviss” EUR 1313,30 (viens tūkstotis trīs simti trīspadsmit euro un 30 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

31.05.2016.
Izpildes termiņš: 01.06.2016. – līdz 30.04.2018 vai līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]