Par telpu uzkopšanas pakalpojumiem Graudu ielā 50, Liepājā, Aizputes ielā 6, Priekulē un Atmodas ielā 14, Aizputē

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/77

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par telpu uzkopšanas pakalpojumiem Graudu ielā 50, Liepājā, Aizputes ielā 6, Priekulē un Atmodas ielā 14, Aizputē

Piegādātājs:  

SIA „Tīrības centrs” EUR 13 829,44 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit deviņi euro un 44 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

31.05.2016.
Izpildes termiņš: 01.06.2016. – līdz 30.04.2018 vai līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]