Par taksometru pārvadājumu pakalpojumiem

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/106

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par taksometru pārvadājumu pakalpojumiem

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

A/S „Rīgas Taksometru parks” EUR 1248,00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

06.07.2016.
Izpildes termiņš: 06.07.2016. – 31.05.2018., un līdz pilnīgai saistību izpildei

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]