Par rindu regulēšanas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/16

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par rindu regulēšanas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „HANSAB” EUR 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

15.02.2016
Izpildes termiņš: 15.02.2016. – 31.01.2018, bet ne ilgāk kā līdz līguma summas sasniegšanai.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]