Par pensionāra apliecību izgatavošanu VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/109

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par pensionāra apliecību izgatavošanu VSAA

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Dardedze hologrāfija” EUR 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 10.06.2016.
Izpildes termiņš: 10.06.2016. – un līdz savstarpējo saistību izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]