Par papildus apgaismojuma ierīkošanu Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļā un Veselības aprūpes un rehabilitācijas nodaļā Baldones ielā 2, Rīgā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/81

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par papildus apgaismojuma ierīkošanu Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļā un Veselības aprūpes un rehabilitācijas nodaļā Baldones ielā 2, Rīgā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Jumis HB” EUR 764,19 (septiņi simti sešdesmit četri euro un 19 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

05.05.2016
Izpildes termiņš: 05.05.2016. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]