Par pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskās inventarizācijas risinājuma atjaunināšanu un uzturēšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/154
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par pamatlīdzekļu un inventāra elektroniskās inventarizācijas risinājuma atjaunināšanu un uzturēšanu
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena: SIA „Timesaving” EUR 2790,00 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 24.10.2016.
Izpildes termiņš: 24.10.2016. – 31.12.2017. un līdz savstarpējo saistību izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]