Par mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/169

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena:  

SIA „CSC TELECOM” EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  15.11.2016.
Izpildes termiņš: 16.11.2016. – 30.06.2018 vai līdz Līguma summas sasniegšanai, un līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]