Par logu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/108

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par logu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „RBSSKALS Serviss” EUR 373,86 (trīs simti septiņdesmit trīs euro un 86 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

15.06.2016.
Izpildes termiņš: 15.06.2016. – un līdz savstarpējo saistību izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]